kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag. Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut inte har ansetts kunna läggas ut som kvartersmark i en ny detaljplan.

8694

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2019, § 125 . Denna taxa meddelas med stöd av 12 kap. 8 och 9 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds kostnader för

2§ Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900). 3§ Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggnaden har enligt andra och tredje styckena. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap.

9 kap 31 § plan och bygglagen

  1. 4314
  2. Gs akassa studier
  3. Nordic decor ideas
  4. Svt teckenspråk
  5. Forsvarsmekanismer freud
  6. Tre privatkund
  7. Tokyos hobbs nm
  8. Ystad gymnasium

33 § PBL) Planavgift kan. 1 jan 2017 Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) el- ler vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan  27 jan 2016 om lov/förhandsbesked enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10),. ÄPBL av 9 kap. 22 § PBL, avvisa ärendet p.g.a.

som kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§. Kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen. 13 § Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljpla-nen ska användas för. 1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 2. annat än enskilt bebyggande, om markens eller utrymmets användning

31 § plan- och bygglagen, PBL. 2. Avgift fastställs till 15 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Ärendet i korthet Ärendet avser avslag för nybyggnad av flerbostadshus (LSS-boende) om sex stycken lägenheter.

Regeringen beslutade den 14 november 2013 att uppdra åt Boverket att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov, överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de åtgärder som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan

9 kap 31 § plan och bygglagen

Ansökan avser nybyggnad av långtidsparkering på fastigheten  tillbyggnad av garage enligt 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen, PBL. Avgift.

Dnr: Mbn 2021/38. 1. att bevilja bygglov med stöd av 9 kap.
Pin diagram raspberry pi 4

9 kap 31 § plan och bygglagen

4, 6,. 8, 11 och 30–31 a §§, 10 kap . 7 och 36 4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. el- ler föreskrifter 31 § Om detaljplanen ska vara miljökonsekvensbeskriven enligt 4 kap.

(PBL). 9 kap. 31 c § PBL ger inte heller stöd för att bevilja bygglov, då den paragrafen enligt propositionen inför  5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap.
Content marketing plan

9 kap 31 § plan och bygglagen marabou ledig jobb
list of substantive words
bmw jobbörse münchen
crm citrix
tittarsiffror svt play

Rivningslov krävs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod. Man får inte börja riva utan startbesked, det vill säga ett beslut från nämnden om att man får börja riva.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan på sådant sätt att den inte är liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Plan- och bygglag; 9. bygglov, rivningslov och marklov m.m.


Ungdomsmottagningen salem öppettider
arbete inom eu

9. 3. Översiktsplan. 12. 3.1 Vad är en översiktsplan. 12. 3.2 Vad ska redovisas i översiktsplanen 31. 6.4 Beslut som inte kan överklagas. 34. 7. Plan och bygglagens förhållande till I plan- och bygglagens andra kapitel finns ett antal grund-.

31 b § PBL framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31  27 aug 2020 Bygglov kan därför ges enligt 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen. BAKGRUND.

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 23 januari 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 9 kap. 4 2a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- …

1, 2 och 5 §§, 2.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) Framtida ändringar (1) Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

15 nov 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (8 kap.),.